CHINTAMANI, holistisch centrum

ALGEMENE VOORWAARDEN
info@chintamani.nl 0495 - 652 889
Algemene voorwaarden CHINTAMANI, Deckersstraat 2a, 6091 NG te leveroy Nederland KvK 12061758 BTW nummer: NL1810.30.718.BO1 IBAN code: NL48 RABO 0399 3507 13 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met CHINTAMANI betreffende de verkoop en levering van artikelen en homeopathische of andere alternatieve geneesmiddelen alsmede voor consulten, cursussen en pension. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd. 1.2 CHINTAMANI behoudt zich het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. 1.3 Onder CHINTAMANI wordt verstaan Holistisch Centrum voor mens en dier, praktijkhoudende te Leveroy, daaronder mede begrepen de natuurlijke of rechtspersonen die niet verbonden zijn aan CHINTAMANI maar die in opdracht van CHINTAMANI werkzaamheden verrichten of doen verrichten. Onder werkzaamheden wordt mede verstaan het leveren van goederen, het verschaffen van gegevens, het verrichten van diensten, het verstrekken van adviezen in de vorm van consulten en het geven van cursussen. 1.4 Met opdrachtgever wordt in deze bepalingen bedoeld: een ieder die cliënt is van CHINTAMANI en dus voor zichzelf, een (huis)dier of landbouwhuisdier de therapeut van CHINTAMANI inschakelt, producten koopt of deelneemt aan een cursus. 2 Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die CHINTAMANI in opdracht van de opdrachtgever of voor zijn of haar dier verricht, ook indien deze werkzaamheden niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven. 2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen voordat er een consult, cursus of transactie heeft plaatsgevonden. 3. Offertes: 3.1 Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij mondeling of schriftelijk een termijn voor aanvaarding is genoemd. 3.2 CHINTAMANI kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 3.3 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor CHINTAMANI tot levering van een gedeelte van de samengestelde aanbieding. Noch geldt dit tarief automatisch voor nabestellingen van vergelijkbare producten. 3.4 Een offerte voor een bestelling bij de CHINTAMANI shop is maximaal 7 dagen geldig. U dient dus binnen een week te melden of de bestelling uitgevoerd dient te worden. 4 Uitvoering van de werkzaamheden 4.1 De therapeut van CHINTAMANI zal de werkzaamheden met zorg uitvoeren met verkregen kennis door opleidingen en ervaring. 4.2 De opdrachtgever stemt ermee in dat CHINTAMANI de opdracht onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever uitvoert. 4.3 CHINTAMANI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verkeerd overkomen van mondelinge informatie, daaronder nadrukkelijk begrepen verstrekte adviezen en verschafte gegevens. Evenmin aanvaardt CHINTAMANI aansprakelijkheid voor het verkeerd overkomen van faxberichten of e-mail ten gevolge van storingen. 4.4 Alle offertes van CHINTAMANI, in welke vorm dan ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen. Afbeeldingen en omschrijvingen kunnen soms afwijken van de werkelijkheid. Geringe afwijkingen in de verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voorzover zij niet uitmonden in een wezenlijk andere werking van het product. CHINTAMANI behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor - met inachtneming van het bovenstaande - veranderingen en verbeteringen aan te brengen. De opdrachtgever kan hier echter geen rechten aan ontlenen. 4.5 De opdrachtgever dient alvorens de therapeut van CHINTAMANI te consulteren een consult te hebben gehad met een reguliere geneeskundige of met een dier met klachten een dierenarts te hebben geraadpleegd, tenzij duidelijk is dat de klachten geen medische c.q. lichamelijke oorsprong hebben. Indien een alternatieve therapie wordt toegepast voor een mens of dier met medische klachten dient de opdrachtgever hier zijn of haar arts/dierenarts van op de hoogte te brengen. CHINTAMANI stelt zich open op ten aanzien van een eventuele samenwerking met de arts/dierenarts. 4.6 De opdrachtgever is verplicht het adres en telefoonnummer van de behandelende arts/dierenarts te verstrekken en dient akkoord te gaan met eventueel overleg op initiatief van CHINTAMANI met de behandelende arts/dierenarts. 4.7 Binnen de praktijk worden zowel mensen als dieren behandeld. Mensen die allergisch zijn voor dieren, vooral voor honden of katten, dienen daar rekening mee te houden. 4.8 Deelname aan hondentraining geschiedt op eigen risico. Praktijk CHINTAMANI, noch Jonita en of Marco Kraaijeveld, of aanwezige assistente, stagiaire, zijn aansprakelijk voor ongevallen en incidenten welke zich voor kunnen doen tijdens het verblijf bij CHINTAMANI. 4.9 Consultaties voor diergesprekken geschieden in opdracht van de opdrachtgever, garanties kunnen op dit gebied niet gegeven worden, uw betalingsplicht is een vergoeding voor de tijd welke ik nodig heb voor dergelijke sessies. CHINTAMANI berekent dus een vergoeding voor de tijd welke hiervoor nodig is, niet voor de informatie welke u verkrijgt. 4.10 Wanneer je behandeld bent of wordt voor psychiatrische aandoeningen of momenteel medicijnen krijgt voor andere aandoeningen die je bewustzijn beinvloeden dan vragen we je om dit via het opmerkingen veld aan te geven. 5. Tarieven 5.1 Alle prijzen voor consulten en trainingen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering, betaling geschiedt in euro's, exclusief vrachtkosten. Indien bepaalde bestellingen voor producten exclusief BTW zijn dan zal CHINTAMANI dat kenbaar maken. Consulttarieven exclusief benodigde remedies, homeopathische middelen, etherische oliën of andere benodigde producten. Tarieven voor cursussen zijn inclusief cursusmateriaal tenzij anders vermeld en dienen voor aanvang van een cursus voldaan te worden. 5.2 CHINTAMANI behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle aan de opdrachtgever geleverde of nog te leveren goederen. 5.3 Deelnemers van cursussen dienen het cursustarief voor aanvang van de cursus betaald te hebben, tenzij besproken is dat dit op de dag van aanvang van de cursus zal geschieden, indien dit niet is gebeurt dan heeft CHINTAMANI het recht om annuleringskosten in rekening te brengen bij de cursist en deze uit te sluiten van deelname. 5.4 Een stijging van B.T.W. of andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend, ook wanneer offerte plaats vond voordat deze stijging van kracht was. 5.5 Indien er toch gekozen is voor betaling nadat u gebruik hebt gemaakt van de diensten van CHINTAMANI en u niet aan uw betalingsverplichting voldoet dan berekenen wij 35 euro aanmaningskosten na het verstrijken van de betaaltermijn. Indien opdrachtgever dan nog steeds niet voldoet aan de betalingsverplichting dan geven wij de vordering uit handen aan een incassobureau. Alle extra kosten welke dit met zich meebrengt zijn voor rekening van de opdrachtgever. 6. Levering 6.1 Levering van producten zoals b.v. homeopathische geneesmiddelen kan afhankelijk zijn van de leverdata van de groothandel of leverancier. CHINTAMANI zal trachten de opdrachtgever hiervan een tijdsindicatie te geven maar is niet aansprakelijk indien deze tijdsindicatie afwijkt. 6.2 Consulten vinden enkel plaats op afspraak indien opdrachtgever deze afspraak niet kan nakomen en niet tijdig, binnen 24 uur de afspraak verzet of annuleert, worden de basis kosten (35 euro) in rekening gebracht. Tenzij hierbij nadrukkelijk sprake is van overmacht. 6.3 CHINTAMANI kan afspraken annuleren of verzetten indien dit in overleg met de opdrachtgever kan geschieden of indien hier een redelijke termijn voor in acht genomen wordt. Daarnaast kan CHINTAMANI in overmachtsituaties zoals b.v. bij ziekte ook afspraken annuleren. Indien door omstandigheden zoals een spoedgeval de afgesproken consulttijd niet nagekomen kan worden dan heeft de opdrachtgever het recht het consult te annuleren. 6.4 CHINTAMANI zal er voor zorg dragen dat de wachttijd binnen de perken blijft als dat enigszins mogelijk is indien zich een dergelijk geval voordoet. 6.5 Bestellingen eenmaal geplaatst en bevestigd dienen te allen tijde te worden betaald en worden afgenomen. Ook indien de opdrachtgever af ziet van de bestelling. 6.6 Tarieven voor het verzenden van goederen zijn volgens de geldende tarieven 7. Betalingen 7.1 Voor consulten, trainingsessies en verkoop van producten dienen betalingen per direct te geschieden middels contante betaling, opdrachtgevers ontvangen hiervan een reçu. Hier kan enkel van worden afgeweken indien dit vooraf besproken is, is dat het geval dan zendt CHINTAMANI de opdrachtgever een factuur. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven datum. Deze datum ligt tussen de 7 en 14 dagen na de factuurdatum. Dit is niet van toepassing op bestellingen in de CHINTAMANI shop. Bij de shop worden producten direct afgerekend of vooraf betaald. 7.2 In het geval van cursussen dient betaling per bank te zijn gedaan en binnen te zijn op de rekening van CHINTAMANI voor de dag van aanvang van de cursus of dient er contant betaald te worden op de dag van aanvang van de cursus. 7.3 Overschrijden van enige betalingstermijn heeft de navolgende gevolgen: ·de opdrachtgever is vanaf de vervaldag van de factuur in verzuim; hij is vanaf die datum de wettelijke rente verschuldigd; ·alle met het incasso van de gefactureerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 7.4 CHINTAMANI is gerechtigd om bij het aanvaarden van de opdracht, dus bij het bestellen van een middel n.a.v. een consult, een voorschot of het totale bedrag van de volledige opdrachtsom als vooruitbetaling te verlangen. Het voorschot wordt bij de opstelling van de eindfactuur voor de opdracht verrekend met de kosten. 8. Garantie 8.1 CHINTAMANI geeft geen garantie op een positief effect van een behandeling/training doch zal dit wel te allen tijde proberen te bewerkstelligen. De alternatieve therapieën voor mensen en dieren zijn nimmer een vervanging voor reguliere (dier)geneeskunde en de opdrachtgever mag CHINTAMANI enkel vragen om uitsluitend alternatieve geneeswijzen toe te passen nadat opdrachtgever hierover overleg heeft gehad met de behandelende arts/dierenarts. De opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor het contact met de behandelende arts/dierenarts. In overleg tussen de arts/dierenarts en behandelend therapeut van CHINTAMANI kan besloten worden reguliere behandeling te staken en uitsluitend een alternatieve therapie toe te passen. CHINTAMANI stelt het op prijs op de hoogte gehouden te worden van resultaten van de behandeling. Bij voorkeur per e-mail of schriftelijk of tenzij besproken telefonisch. 8.2 CHINTAMANI geeft geen garantie op tweede handsproducten zoals b.v. boeken. 8.3 CHINTAMANI geeft garantie op aangekochte producten conform de garantievoorwaarden van de fabrikant. Reclamering dient binnen 8 dagen schriftelijk, of mondeling waarna schriftelijk bekrachtigd, te geschieden. 8.4 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. CHINTAMANI is voor Overschrijding nimmer aansprakelijk. Onvolledige levering dienen door de klant binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen kenbaar te worden gemaakt aan CHINTAMANI. Met betrekking tot producten van derden is CHINTAMANI tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de klant verleent. 8.5 Mensen die voor aanvang van een cursus het cursusmateriaal willen inzien kan deze mogelijkheid geboden worden wanneer zij een afspraak maken bij de praktijk. 9. Aansprakelijkheid: 9.1 Bij CHINTAMANI is vanzelfsprekend geen gevolgschade opeisbaar. 9.2 Wanneer CHINTAMANI aansprakelijk is voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht is die aansprakelijkheid beperkt tot retournering van het door opdrachtgever betaalde. 9.3 CHINTAMANI is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever zich niet heeft gehouden aan afspraken. Hiermee worden voornamelijk voorgeschreven doseringen en frequentie van toediening bedoeld. 9.4 De opdrachtgever vrijwaart CHINTAMANI voor alle aanspraken van derden die ten gevolge van het handelen van CHINTAMANI schade hebben geleden. 9.5 Bezoek aan de praktijk geschiedt geheel op eigen risico. CHINTAMANI aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen welke zich voordoen in of rondom de praktijkruimte of het trainingsveld. 9.6 Mensen die deelnemen aan cursussen doen dit geheel op eigen risico. Dit geldt ook voor de cursussen waarin dieren centraal staan en er gewerkt wordt met dieren van Jonita Kraaijeveld of andere dieren welke ter demonstratie gebruikt zullen worden. Deelname geschiedt ook dan uitsluitend op eigen risico en CHINTAMANI noch Jonita Kraaijeveld en zijn/haar assistent(en) aanvaarden geen aansprakelijkheid bij b.v. ongevallen. 9.7 CHINTAMANI is niet aansprakelijk voor fouten in het lesmateriaal. 9.8 CHINTAMANI kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof door een cursist of derde. 10. Overmacht: 10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CHINTAMANI geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 10.2 Tijdens overmacht worden de leverings -en andere verplichtingen van CHINTAMANI opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door CHINTAMANI mogelijk is of langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 10.3 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 11. Aanmelding en inschrijving: 11.1 De aanmelding voor een cursus bij Chintamani vindt uitsluitend plaats door het aanmeldingsformulier of telefonisch. Aanmelding kan slechts plaatsvinden voor de volledige cursus tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 11.2 De inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren. Door de aanmelding verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde cursusgeld (zie ook 12) 11.3 De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat Chintamani de inschrijving aan de cursist heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving. 11.4 Bij over aanmelding wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij inschrijving van de eerst volgende cursus. 11.5 Chintamani is gerechtigd de inschrijving van een cursist zonder opgave van reden(-en) te weigeren 11.6 Op grond van de door u ingevulde gegevens worden de certificaten (indien van toepassing)opgesteld. 12. Annulering van de inschrijving 12.1 Een cursist die zich heeft aangemeld en is ingeschreven, verplicht zich het cursusgeld te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Bij afzien van deelname zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd: · Annuleringen 30 werkdagen voorafgaande aan de cursus: volledige restitutie min 35 euro administratiekosten · Annuleringen 14 werkdagen voorafgaande aan de cursus: 50% restitutie min 35 euro administratiekosten · Annuleringen binnen 7 werkdagen voorafgaande aan de cursus of niet op komen dagen: geen restitutie · Chintamani heeft het recht om een cursus voor aanvang af te gelasten onder het voorbehoud van onvoldoende aanmeldingen en inschrijvingen, zonder dat dit tot schadevergoeding leidt. Betrokkenen worden over een dergelijke annulering ingelicht. In dat geval heeft de cursist recht op teruggave van het al betaalde cursusgeld. 12.2 Op de inschrijving voor de cursus is de wettelijke bedenktijd voor internetaankopen van toepassing. Dit houdt in dat de cursist tot 14 werkdagen na inschrijving zonder opgaaf van reden de inschrijving kan intrekken en het recht ontstaat tot teruggave van reeds betaalde bedragen. 12.3 Indien de cursus reeds begonnen is en nog voortduurt, vindt de terugbetaling plaats na rato van de nog niet gevolgde onderdelen. Voorwaarde is dat de cursist binnen 14 dagen na inschrijving een beroep doet op de bedenktijd. De inschrijving geldt als moment waarop de overeenkomst wordt gesloten. 12.4 Indien de cursist onderwijsmateriaal heeft ontvangen, dient dit zo spoedig mogelijk aan de aanbieder geretourneerd te worden. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de cursist. 12.5.Annulering van consulten Consulten kunnen contant worden betaald in de praktijk. Consulten die binnen 24 uur worden afgezegd wordt 35 euro in rekening gebracht. 12.6 Annuleringen van overnachtingen, ontbijten, diners en of lunches Bij annuleringen van hotelovernachting(en), ontbijt(en), diner(s) en of lunches 24 uur van te voren wordt 15% annuleringskosten in rekening gebracht. Dit wordt apart in rekening gebracht omdat Chintamani een inhurende partij van een hotelketen is. Dit is naast de kosten die de inhurende partij verrekend 12.7 Wanneer je behandeld bent of wordt voor psychiatrische aandoeningen of momenteel medicijnen krijgt voor andere aandoeningen die je bewustzijn beinvloeden dan vragen we je om dit via het opmerkingen veld bij je aanmelding aan te geven. Chintamani is gerechtigd de inschrijving van een cursist zonder opgave van reden(-en) te weigeren. 13 Bedenktijd 13.1 De Consument mag de koop van producten zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product ontbinden. Indien de Consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij het product binnen 7 werkdagen na de datum waarop het product is afgehaald te retourneren. Het door de Consument betaalde aankoopbedrag zal bij retournering aan de Consument worden terugbetaald. 13.2 Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en ongeopende verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt zijn geworden 14. Intellectuele Eigendommen 14.1 Alle door CHINTAMANI verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, folders enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de (toekomstige) cliënt en mogen niet door hem worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennisgeving onder aandacht van derden worden gebracht zonder schriftelijke toestemming van CHINTAMANI, met uitzondering van algemene informatiefolders betreffende de praktijk. Het auteursrecht berust bij CHINTAMANI en is ook vastgelegd bij de afdeling Successie & auteursrechten van de belastingdienst welke rechtsgeldig is. 14.2 CHINTAMANI behoudt zich het recht de door uitvoering van werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 14.3 Na beëindiging van een cursus en de volledige betaling van het lesgeld, wordt het lesmateriaal eigendom van de cursist. Het auteursrecht blijft echter berusten bij CHINTAMANI. Het lesmateriaal mag dan ook niet worden uitgeleend, verkocht, of op een andere manier ter hand worden gesteld of onder de aandacht gebracht worden van derden zoals ook aangegeven wordt in verstrekte syllabi en cursusinformatie. 14.4 De opdrachtgever van CHINTAMANI geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke CHINTAMANI in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van CHINTAMANI. 15. Vindplaats voorwaarden 15.1 Van toepassing is steeds de laatste versie, c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van totstandkoming van onderhevige transacties. 15.2 De voorwaarden liggen in de wachtruimte van CHINTAMANI voor ieder ter inzage en staan op de website vermeld. 15.3 Een kopie van de voorwaarden kan door een ieder die dit wenst opgevraagd worden bij praktijk CHINTAMANI. 16. Geschillen 16.1 Geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost. 16.2 Op de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. 16.3 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een door CHINTAMANI ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerde opdracht, dan wel naar aanleiding van nadere opdrachten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank in het vestigingsgebied van de praktijk. 16.4 In afwijking van het bovenvermelde zullen geschillen worden onderworpen aan arbitrage of zal daarover een bindend advies worden aangevraagd indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Algemene voorwaarden 2016 ©CHINTAMANI Opgesteld te Leveroy, april 2006 - 2021

Stel je vraag:

0031 495 65 28 89

Jonita Kraaijeveld Deckersstraat 2A 6091 NG Leveroy - Limburg - Nederland info@chintamani.nl © Chintamani, holistisch centrum
www.chintamani.nl ** Deckersstraat 2A ** 6091 NG Leveroy (NL) ** 0495652889 ** info@chintamani.nl

OUR CHEF

Ex incididunt duis ullamco occaecat excepteur quis aliqua ad non, adipisicing anim ut. Dolor ut consequat amet nisi dol.

WINE

Ex incididunt duis ullamco occaecat excepteur quis aliqua ad non, adipisicing anim ut. Dolor ut consequat amet nisi dol.

ON OFFER

Ex incididunt duis ullamco occaecat excepteur quis aliqua ad non, adipisicing anim ut. Dolor ut consequat amet nisi dol.
ALGEMENE VOORWAARDEN
BEL ME: 0495 - 65 28 89 of MAIL:INFO@CHINTAMANI.NL  Jonita KraaijeveldDeckersstraat 2A6091 NG Leveroy © Chintamani
info@chintamani.nl 0495 - 652 889